Iskolaérettség

2020. január 1-én életbe lépett a köznevelési törvény iskolakezdéssel kapcsolatos módosítása. A törvény a szülők kezébe adta a döntést, hogy tanköteles korú gyermekük elkezdje-e az iskolát, vagy az Oktatási Hivatalnál kérelmezzék, hogy még egy évig óvodai nevelésben részesüljön.

Az iskolára való felkészülés több éves folyamat, már a születés után elkezdődik. Ideális körülmények között a gyermek 6 éves korára a biológiai, a pszichés és a szociális fejlettség a természetes érés következtében is kialakul. Az ideális körülményeket azonban elsősorban a családnak, és a családot segítve, együttműködve az intézménynek kell biztosítania. Harmonikus fejlődés esetén az iskolaérettség összetevőit adó részképességek egyenletesen fejlődnek, az idegrendszer fejlettsége létrehozza az egyes alkotóelemek harmonikus szintjét.

Ebben az ismertetőben összegyűjtöttük az iskolaérettség összetevőit, és a család lehetséges segítő, támogató, fejlesztő tevékenységeit.

1. Az iskolaérett gyermek testi, biológiai jellemzői

iskolaérettség jellemzői

Miért fontos?

Hogyan segíthetjük?

Egy átlagos 6-7 éves gyermek testmagassága 118-130 cm, testsúlya 21-26 kg* (forrás: vitalits.hu, Egészség ismerettár)

Megjelenik az „iskoláskori” alakváltás, megnyúlik a test, a kisgyerekes pocak eltűnik.

Általános jó erőnlét jellemzi.

Az első osztályos gyereknek olyan fizikai erővel kell rendelkeznie, hogy elbírja az iskolatáskát.

A fejletlenebb kisgyerek gyakran fáradékonyabb.

nagyon sok mozgás

egészséges, rendszeres táplálkozás

életkorának megfelelő napirend

rendszeresség

alvás – ébrenlét életkornak megfelelő aránya

Megkezdődik a fogváltás.

A csontosodás megindulását jelzi, a mozgás, az ülő- és állóképesség fejlődését befolyásolja.

Már nincs igénye a délutáni alvásra.

Az iskolás munkanap reggel 8 órától délután 4-ig tart.

Ép érzékszervek

Bármely érzékszerv korlátozott működése hátráltatja az iskolai tanulást, pszichés, magatartási problémákat is okozhat.

Bármely észlelt, vagy pedagógus által jelzett tünet szakorvos általi kivizsgálása.

2. Az iskolaérettséget meghatározó pszichikus funkciók, idegrendszeri érettség

2.1 Mozgás

iskolaérettség jellemzői

Miért fontos?

Hogyan segíthetjük?

összerendezett mozgás

az idegrendszer érettségét mutatja

Sok szabad mozgás, játszóterezés, mozgásterápiák

az elemi nagymozgások hibátlan kivitelezése: pl. kúszás, mászás, járás, futás, szökdelés…

fejlett egyensúlyérzék

jól működő figyelem

állóképessége fejlett, jól terhelhető

Napi több óra tanulás az iskolában, majd otthon.

hosszú séták, kirándulások

a végtagok egymástól független irányításának képessége

Írás tanuláshoz, később hangszer tanuláshoz fontos.

házimunkában segítés,

megfelelő finommotoros fejlettség

Írás-olvasás tanulásának alapfeltétele

sütés, főzés, rizsválogatás, gyöngyözés, barkácsolás, kreatív tevékenységek, varrás, fűzés, csipeszelés stb.

kialakult szem-kéz koordináció

helyes ceruzafogás

ceruzafogó, háromszög ceruza használata

2.2 Testséma, téri tájékozódás

iskolaérettség jellemzői

Miért fontos?

Hogyan segíthetjük?

Ismeri testrészeit, teljes testéről kialakult képpel rendelkezik.

Segíti a térben elfoglalt helyét érzékelni.

Nagyméretű tükör. Öltözködés, fürdés közben a különböző testrészek megnevezése, tudatosítása.

téri irányok érzékelése térben és síkban

A jó téri tájékozódás előfeltétele a síkbeli tájékozódásnak, ami az írás – olvasás, matematika alapfeltétele.

labirintus játékok térben, síkban

hétköznapi helyzetek tudatos használata (pl. Tedd a szék mellé, Hol van a maci? A polc alatt. stb.)

a téri irányok helyes megnevezése

reprodukáló képesség térben és síkban

Az írás-olvasás alapfeltétele.

Az írás egy meghatározott térbeli rend, szabály által alkotott sor. Az olvasás egységekből álló betűsor dekódolása.

építmények, ábrák másolása (lego, építőkocka)

soralkotás (szerialitás), sorritmus (szekventálás) felismerésének és reprodukálásának képessége

Folytasd a sort… játékok rajzban, játékeszközökkel, termésekkel stb.

kialakult dominancia

Hiánya nehezíti a tanulást, diszfunkciókhoz vezethet.

5 éves kor után szakember segítségével a domináns kezet erősíteni.

Vizuális, auditív- és időészlelés észlelés

iskolaérettség jellemzői

Miért fontos?

Hogyan segíthetjük?

vizuális megkülönböztetés képessége

Írás-olvasásban betűk különbözősége pl. a-á

Mi a különbség? játékok

Differix

látási és hallási alak-háttér megkülönböztetés képessége

Hol tartunk az olvasásban?

A lényeges látott, hallott lényeges információk kiválasztásának képessége. Hiánya elvonja a figyelmet.

Kiválogatás bármilyen eszközökkel, játékszerekkel vizuális és auditív térben.

Elrejtett képek keresése. Mesében a kijelölt szóra koppantás.

rész-egész észlelésének képessége

A hangokra, betűkre bontás, hangokból, betűkből egész alkotásának képessége.

puzzle típusú játékok,

hangkereső, Mondd robotnyelven játékok.

alak-, forma-, nagyság konstancia képessége

Tudja, hogy a négyzet akkor is négyzet, ha kicsi, ha nagy, ha sárga, ha kék.

forma-, színpárosító játékok

auditív megkülönböztetés képessége

Az egyes hangok megkülönböztetésének képessége (hosszú-rövid hangzók, zöngés-zöngétlen stb.) A helyesíráshoz nélkülözhetetlen.

Zenei és zörejhangok felismertetése csukott szemmel. Mit hallottál?

pontos beszédészlelés

Az értés alapvető szükséglete.

Beszélgetés szemtől szemben, szájmozgás figyelésével.

Sok élőszavas mese.

időészlelés fejlettsége

egyes munkafolyamatok, feladatok tervezésének képessége

napszakok, napok, hónapok, évszakok tudatosítása, körforgásának érzékeltetése. Az idő tevékenységhez kötött megláttatása.

2.4 Memória

iskolaérettség jellemzői

Miért fontos?

Hogyan segíthetjük?

hallási emlékezet rövid távú

tollbamondáshoz, tanítói utasítások végrehajtásához

Kakukktojás. szólánc, mondatpiramisok stb.

hallási emlékezet hosszú távú

magyarázatok megértése, tanulás

Mondókák, versek, mesék, dalok

látási emlékezet rövid távú

másolás

memória játékok

látási emlékezet hosszú távú

pl. betűk megtanulása

közös élmények felelevenítése (milyen állatokat láttunk az állatkertben, milyen játékok vannak a játszótéren…..)

2.5 Figyelem

iskolaérettség jellemzői

Miért fontos?

Hogyan segíthetjük?

összpontosítás, koncentráció képessége

alapvető az eredményes tanuláshoz

A figyelem problémái viselkedési problémákat is okoznak.

mozgás –egyensúly fejlesztéssel,

beszélgetés közbeni szemkontaktus tartással

figyelemfejlesztő játékokkal,

társasjátékokkal

kitartó figyelem képessége

2.6 Gondolkodási műveletek, kognitív fejlettség

iskolaérettség jellemzői

Miért fontos?

Hogyan segíthetjük?

analízis-szintézis képessége

hangokra bontás, szótagolás

Mit visz a kishajó?

keresztcsatornák megfelelő működése

látott, hallott, tapasztalt ismeretek átfordítása képi formában. Hiánya okozhat diszfunkciókat írásban, szóbeli felelet nehézségét.

csukott szemmel tapintott tárgyak lerajzolása, hang utáni rajzolás, mesék lerajzolása, mozgásba fordítható utasítások, mutatós dalok.

elemi következtetésekre való képesség

matematika, szövegértés, összefüggések felismerése, jelenségek megértése

problémahelyzetek önálló megoldása, egy problémára minél több megoldás keresése, társas és táblás játékok

logikai gondolkodás fejlettsége

problémamegoldó, kreatív gondolkodás fejlettsége

matematikai gondolkodás fejlettsége

10-es számkörben biztosan tudjon számlálni, elvenni, hozzáadni, csoportosítani, ismerje fel a mennyiségi relációkat (több, kevesebb, ugyanannyi), ismerje a térbeli kiterjedéseket, síkbeli formákat

a hétköznapi élet minden pillanata lehetőséget ad a tapasztalatok gyűjtésére, rendszerezésére, megszilárdítására, tudatosítására.

általános tájékozottság

Iskolába lépéshez tudnia kell: teljes nevét, szülei, testvérei nevét, lakcímét, születési idejét.

Alapvető ismeretekkel kell rendelkeznie az őt körülvevő világról. Ismernie kell a napszakokat, napokat, hónapokat, évszakokat.

Sok beszélgetés.

Életkornak megfelelő, érthető válaszok a gyerekek kérdéseire.

3. Az iskolaérett gyermek szociális fejlettsége

iskolaérettség jellemzői

Miért fontos?

Hogyan segíthetjük?

feladattudata, feladattartása kialakult

Az iskolásnak el kell fogadnia, hogy vannak kötelességei, feladati, amit akkor is el kell, hogy végezzen, ha nincs hozzá kedve.

Otthoni feladatokkal, aminek elvégzését el is várjuk, ellenőrizzük is.

motivált

A sikeres tanulás kulcsa. Amit kedvvel, érdeklődéssel végez, azt könnyebben tanulja, jobban elmélyed benne.

Érdeklődést felkeltő, kihívást jelentő feladatok. Sok dicséret, buzdítás.

jó kudarctűrő képességgel rendelkezik

El kell fogadja, hogy van, ami nem vagy nem úgy sikerül, ahogyan szeretné.

Ne hagyjuk mindig nyerni a játékokban.

monotóniatűréssel rendelkezik

A hosszas gyakorlást igénylő feladatokban kitartó kell, hogy legyen, akkor is, ha az már nem annyira érdekes.

gyöngykirakó játék, puzzle, egyéb hosszú időt igénybe vevő, azonos tevékenységet tartalmazó játékok

önállósága kialakult, képes saját magát ellátni az öltözködés, tisztálkodás, étkezés területén.

Az iskolában saját magát el kell tudnia látni.

Hagyjuk önállóan tevékenykedni, ne csináljuk meg helyette! Amit nem tud, tanítsuk meg: öltözködés, cipőkötés, kés-, villahasználat stb.

kortársaival képes kapcsolatot teremteni

Új közösségben hamar megtalálja a helyét.

Kortárs csoportokkal közös programok szervezése.

munkatempója lehetővé teszi a csoportban dolgozást

A túl lassú vagy túl gyors tempó nehezíti a közösen végzendő feladatok sikeres megoldását.

Társasjátékok, időkorlátos játékok.

Képes a felnőttekkel együttműködni, bizalmi kapcsolatot kialakítani, elfogadni a felnőtt irányító szerepét.

Az iskolai lét alapfeltétele.

Szeretetteljes családi légkör, szabályok, korlátok, elfogadó, bátorító szülői attitűd.

Kreativitás, fantázia

Minden alkotó tevékenység alapja, a tehetség építőköve.

Hagyjuk unatkozni, bámuljuk a felhőket, találjunk ki együtt meséket.

Ha tetszett a cikk, oszd meg másokkal is!