Környezettudatos nevelés a Százszorszép Óvodában

A fenntartható fejlődést szem előtt tartó környezettudatos magatartásforma megalapozása az Óbudai Százszorszép Óvodában

 

A gyermekek aktivitása és érdeklődése során tapasztalatokat szerez a szűkebb és tágabb természeti – emberi - tárgyi környezet formai, mennyiségi, téri viszonyairól.

Az óvodai nevelés akkor valósítja meg célját, ha fejlesztési programját a gyermek környezetével kapcsolatos gazdag tevékenységrendszerébe ágyazza, figyelemmel a tapasztalatszerzés megannyi természetes élethelyzetének tudatos, tervszerű megszervezése az alábbi pontokon belül:

 • a társadalmi és természeti környezet megismerése,
 • környezetünk formai és mennyiségi viszonyai,
 • környezetvédelem.

A külső világ tevékeny megismerése áthatja a gyermekek életét, az óvodai tevékenységek egészét. Az óvodásokat körülvevő világ megismerésében elsődleges szerepe van a közvetlen megfigyelésnek és tapasztalatszerzésnek.

A környezet megismerése a tapasztalatok, ismeretek gyarapításával, feldolgozásával felkelti, és ébren tartja a gyerekek kíváncsiságát, érdeklődését, kielégíti megismerési vágyukat. Elősegíti, hogy maguk fedezhessék fel környezetük tárgyait, jelenségeit.

Lehetőséget ad a minél több érzékszervvel való tapasztalásra, a keresztcsatornák fejlődésére, az élmények több szempontú felidézésére.                                                                                     

A környezettel való ismerkedés az óvodai nevelés egészében érvényesülő folyamat. Általa a gyerekek az őket közvetlenül körülvevő és a tágabb természeti és társadalmi környezetről olyan tapasztalatokat szereznek, amelyek az életkoruknak megfelelő biztonságos eligazodáshoz, tájékozódáshoz nélkülözhetetlenek.

A környezet megismerése a tapasztalatok, ismeretek gyarapításával, feldolgozásával felkelti, illetve ébren tartja a gyerekek kíváncsiságát, érdeklődését, kielégíti megismerési vágyukat. Elősegíti, hogy maguk fedezhessék fel környezetük tárgyait, jelenségeit. Lehetőséget ad a minél több érzékszervvel való tapasztalásra, az élmények több szempontú felidézésére.

A környezetismeret szoros összefüggésben van az összes nevelési területtel, általában témája adja meg a többi foglalkozás témáját, létrehozva így a komplexitást. Így az ismeretek a lehető legtöbb csatornán keresztül jutnak el a gyerekekhez, biztosítva a tapasztalatok beépülését, későbbi hatékony alkalmazását.

A környezet megismerésére nevelésben elsődleges fontosságot tulajdonítunk a tapasztaláson alapuló ismeretszerzésnek.

A társadalmi és természeti környezet megismerésének tartalma:

Társadalmi környezetükből a gyermekek rendelkezzenek koruknak megfelelő ismeretekkel a családról, munkájukról, az egymáshoz való viszonyról az együttélés konkrét tapasztalatairól.

Az óvodai környezet megismertetése mind a tartalmát, mind a funkciókat, mind a hozzájuk való alkalmazkodás szokásrendjét illetően.

A szülőföld, a hazai táj, a nemzeti kultúra értékeinek és a keresztény kulturális értékek megismertetése.

Szerezzenek tapasztalatokat az óvoda környezetéről fellelhető megfigyelhető felnőtt foglalkozásokról/ kereskedelem, építkezés, tűzoltóság, iskolalátogatás posta/.

Legyen tapasztalatuk az orvos védőnő, betegellátás feladatairól.

Tudják megnevezni az emberi testrészeket, ismerjék és gyakorolják önállóan tisztántartásukat, ismerjék érzékszerveiket azok funkcióit, védelmét.

Gyakorolják a helyes gyalogos közlekedést, alakuljon ki a helyes közlekedési morál. Ismerjék a közlekedési eszközöket.

Figyeljék meg a napszakokat, gyakorolják a helyes kapcsolódó tevékenységeket.

A természeti környezet megismerésére alapvető lehetőség az évszakok megfigyelése.

Az időjárás a természet jellemzői, változásai, a színek, a fények, formák szépségei alapvető biológiai, ökológiai, fizikai, kémiai tapasztalatokra adnak lehetőséget.

A növény és állatvilág megismerése, ha lehetséges természetes környezetükben.

A városi életformának már nem szerves része a néphagyományok gyakorlása, ezért feladatunk a gyermekekhez közel hozható néphagyományok megismertetése, az átélés segítése.

 

A környezetvédelem tartalma:

Óvodánk 2012. óta Zöld Óvoda.

A cím birtoklása együtt jár a Zöld Óvoda kritériumainak betartásával.

A környezetünk ismeretén megbecsülésén rendben tartásán és alakításán keresztül a megfelelő érzelmi kötődés kialakításával az élet tiszteletére és a tárgyi környezet óvására nevelünk.

Fontos, hogy a gyermekek védjék az élő természetet, gondozzák, gondoskodjanak életfeltételeik biztosításáról.

 A környezetvédelem az óvoda minden dolgozójának feladata, sőt a szülőtől is meg kell kívánni a példamutatást.

Célunk, feladatunk, hogy elemi környezetvédelmi tevékenységekben aktívan vegyenek részt a gyerekek:

 • Állat és növénygondozás tartalma kinn és benn
  • Téli madáretetés
  • Madáritatók telepítése
  • Madárodúk kihelyezése, madaraink életének figyelemmel kísérése
 • Gondoskodunk a kertünkben lakó egyéb állatokról (mókusok, sünök)
 • Mindegyik csoportszobában létrehozunk egy - a mindenkori évszak jellemzőit is mutató- természetsarkot, ahol a növények fejlődését is nyomon követhetik.
 • Konyhakertjeinkben a minden évszakban aktuális kerti munkák gyakorlása: növények termesztése, begyűjtése, fogyasztása, virágok ültetése, gondozása, gyógynövény- és fűszernövény kert terméseinek beazonosítása, jótékony hatásuk tudatosítása.
 • Interaktív, környezettudatosságot alakító, fejlesztő kinti és benti játékok.
 • Szelektív hulladékgyűjtés a gyermekek és a szülők bevonásával
  • Komposztáló napi használata
 • Napi tevékenyégekbe ágyazva megismertetjük a gyerekeket az újrahasznosítás fogalmával.
 • A projektekhez kapcsolódva rendszeresen kirándulásokat szervezünk a természetbe.
 • óta együttműködünk a visegrádi Erdei Művelődés Házával, ahol évi négy alkalommal veszünk részt Erdei Ünnepeken
 • Energiatakarékosság vízzel, árammal, papírral a mindennapi tevékenységekbe ágyazva
 • Megemlékezés a zöld jeles napokról
  • Állatok világnapja október 4.,
  • A víz világnapja március 22., 
  • Föld napja április 22.,
  •  Madarak és fák napja május 10.
 • Törekvésünk a zöld óvoda kritériumainak való megfelelés, harmadszori megmérettetés után az örökös zöld óvoda cím elnyerése.

 

Célunk:

 • A gyerekek szerezzenek tapasztalatokat, ismereteket a szűkebb, és a tágabb természeti és társadalmi környezetről, mennyiségi és téri viszonyokról.
 • A környezettudatos nevelés célja, hogy kis lépésekben tanítsa meg, hogyan kell tudatosan együtt élni környezetünkkel, hogyan kell védenünk azt, miközben nem mondunk le a csodálatos emberi felfedezések nyújtotta lehetőségekről. 
 • A fenntartható fejlődést szem előtt tartó környezettudatos magatartásforma  megalapozása, alakítása  kialakítása.

 

Feladataink:

 • A természet megszerettetése, védelme, a tiszta környezet iránti igény alapjainak lerakása.
 • A környezettudatos magatartásforma megalapozása a fenntartható fejlődés érdekében.
 • A gyerekek érdeklődésének felkeltése a környezetük iránti kíváncsiságukra, megismerési vágyukra építve.
 • A külső világ tevékeny megismerése során az esztétikai és érzelmi nevelés lehetőségeinek biztosítása, szülőföld szeretetének megalapozása.
 • A módszerek gazdagságán belül a természeti megfigyelések, séták, kirándulások dominanciája.
 • A pozitív érzelmi viszonyok kialakításának segítése az élő és élettelen világgal.
 • A közösségi nevelés lehetőségeinek kihasználása, társas kapcsolataik erősítése.
 • Kommunikációs képességeik, beszédkészségük fejlesztése.
 • Természetsarok kialakítása, gondozása és az ott történő változások folyamatos megfigyelése.
 • Megemlékezés a zöld jeles napokról.
 • Az egész életen át tartó tanulás igényének és képességének kialakítása.
 • A családokkal való szoros együttműködésre való törekvés.
 • A környezet alakításában és a kortárs kapcsolatokban a gyermek önálló véleményalkotásának elősegítése, döntési képességének fejlesztése.

A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére:

 • Ismerettel rendelkeznek önmagukról, családjukról, az őket körülvevő emberi környezetről
 • Tudják nevüket, lakcímüket, szüleik nevét, foglalkozását.
 • Jól tájékozódnak szűkebb környezetükben / óvoda, lakóhely / ismeretekkel rendelkeznek tágabb környezetükről.
 • Ismerik a környezetükben élő állatokat, növényeket, azok gondozását és védelmét.
 • Azonosítani tudják az évszakokat jellemző jegyeik alapján, segítséggel tájékozódnak az időben / év, hó, hét, nap, napszak/
 • Ismerik az időjárás és az emberi alkalmazkodás összefüggéseit.
 • Ismerik a gyalogos közlekedés alapvető szabályait, a gyakorlatban alkalmazzák azokat.
 • Megnevezik az emberi test részeit. Ismerik az érzékszerveket és azok funkcióit, védelmét.  
 • Kialakulóban vannak azok az alapvető magatartási formák, szokások, amelyek e természeti és társadalmi környezet megbecsüléséhez, megóvásához szükségesek, alakul a környezet tudatos magatartásformájuk.
 • Nyitottak a „külső világ” történései iránt.
 • Igényesek környezetük tisztaságára.
 • Képesek gondolataikat érzéseiket jól érthetően, összefüggően megfogalmazni, kifejezni
 • Életkoruknak megfelelően értik meg a természetben meglévő ok- okozati összefüggéseket.
 • Életkoruknak megfelelő környezettudatos magatartást tanúsítanak.

 

Ha tetszett a cikk, oszd meg másokkal is!